ÚPLNÁ PRAVIDLA online soutěže Vyhrajte zapůjčení auta Peugeot 108 na tři měsíce a další výhry od partnerů akce Majáles.

Tato soutěžní pravidla (dále jen „Pravidla“) upravují online soutěž „Vyhrajte zapůjčení auta Peugeot 108 na tři měsíce a další výhry od partnerů akce Majáles.“ (dále jen „Soutěž“) jako jediný závazný a úplný dokument.

1. Pořadatel Soutěže

Pořadatelem Soutěže je společnost CCC Czech, s.r.o., IČ: 26848601, se sídlem Českomoravská 2420/15, Libeň (Praha 9), 190 00 Praha, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 134753 (dále jen jako „Pořadatel“). Tato Soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována, spravována či jinak spojena se sociální sítí Facebook či Intagram. Soutěžící poskytuje svou účastí v Soutěži své osobní údaje pouze pořadateli Soutěže, nikoliv však sociální síti Facebook a Instagram.

2. Doba trvání Soutěže a místo konání Soutěže

Soutěž probíhá v období od 20. 4. 2019 do 11. 5. 2019 včetně (dále jen „Doba platnosti soutěže“) na webové stránce www.cccmajales.cz. Je komunikována na sociálních sítích Facebook a Instagram. Konkrétně na oficiálních účtech společnosti, profilech CCC Shoes & Bags @CCC.CzechRepublic a cccshoesbags_cz (dále jen „Stránky soutěže“).

3. Podmínky účasti v Soutěži

Soutěže se může zúčastnit každá svéprávná fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České republiky, která je držitelem platného řidičského oprávnění skupiny B, zároveň má zřízen profil na sociální síti Instagram (www.instagram.com)  a je fanouškem Instagramové stránky soutěže (dále jen ,,Soutěžící”).

Soutěžící, musí splnit veškeré stanovené podmínky pro účast v Soutěži.

4. Vyloučení ze Soutěže

Pořadatel Soutěže si vyhrazuje právo požádat Soutěžícího o prokázání veškerých skutečností, které nějakým způsobem dokládají jeho platnou účast v Soutěži dle těchto pravidel. V případě, že Pořadatel během Doby platnosti Soutěže zjistí, že Soutěžící nesplňuje podmínky těchto úplných pravidel Soutěže, nebo v případě, že Soutěžící odmítne prokázat skutečnosti dokládající jeho platnou účast v Soutěži, je Pořadatel soutěže oprávněn takovéhoto Soutěžícího ze Soutěže vyloučit, a to i bez udání důvodů.

Pořadatel má právo vyloučit kteréhokoliv Soutěžícího ze Soutěže v případě, že by takový Soutěžící porušoval pravidla, jednal v rozporu s dobrými mravy, snažil se získat výhru podvodným způsobem, využíval komunikační prostředky k poškozování jména Pořadatele nebo byl z této činnosti důvodně podezřelý, a to bez náhrady nákladů či škod, které by vyloučením mohly Soutěžícímu vzniknout.

Ze Soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci a rodinní příslušníci zaměstnanců Pořadatele ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb, občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“). Pokud bude pořadatelem zjištěna účast zaměstnance pořadatele nebo jejich rodinného příslušníka, bude tento ze Soutěže vyloučen.

5. Výhra

Do Soutěže byly vloženy tyto výhry:

Hlavní výhra – Zapůjčení vozu Peugeot 108 na 3 měsíce (např. od pondělí 13. 5. 2019 12:00 do pondělí 13. 8. 2019 12:00 h) dle dohody výherce s Pořadatelem. Tato cena je v soutěži pouze jedna.

Další výhry v rámci soutěže:

Kosmetický balíček Joik v celkovém počtu 90 kusů.

Dárkový balíček od společnosti Mix-Tee v celkovém počtu 30 kusů.

Předplatné časopisu Joy na půl roku, v celkovém počtu 10 kusů.

Dárkový balíček tyčinek Yes! v celkovém počtu 100 kusů.

Dárkový balíček tyčinek KitKat a  2 kusy reklamních předmětů KitKat v celkovém počtu 100 kusů.

Všechny ceny budou předány dle dohody výherce s Pořadatelem.

6. Průběh Soutěže, mechanika určení výherce

V rámci realizace marketingové zóny pro festivaly

  1. Hradecký Majáles 2019, konaný 10. května 2019 od 12:30 do 23:30 hodin v areálu parku Šimkovy sady,
  2. Pražský Majáles 2019, konaný 27. dubna 2019 od 12:30 do 23:15 hodin v areálu letiště Letňany Praha a
  3. Brněnský Majáles 2019, konaný 4. května 2019 od 12:30 do 23:30 hodin v areálu Brněnského výstaviště (dále jen ,,festivaly”) bude vystaven vůz Peugeot 108.

Uvnitř vozu budou umístěny boty. Soutěžící se soutěže účastní tak, že na webové stránky www.cccmajales.cz vyplní formulář (jméno, příjmení, e-mail) a vloží svou odpověď na soutěžní otázku „Kolik kusů bot je celkem umístěno ve voze Peugeot 108?“.

Výhercem se stanou Soutěžící, kteří budou zaslanou odpovědí nejblíže správnému počtu bot umístěných ve voze Peugeot 108. V případě, že dojde k situaci, kdy Pořadatel obdrží více správných odpovědí, Pořadatel vybere ty, které správně odpověděly na soutěžní otázku, dle času odeslání odpovědi, tj. nejdříve došlá odpověď vyhrává první cenu, atd.

7. Předání výhry

Výherce bude kontaktován Pořadatelem za účelem sjednání podmínek předání výhry, a to prostřednictvím e-mailové adresy, kterou uvedl do soutěžního formuláře.

Výherce hlavní ceny soutěže zapůjčení vozu Peugeot 108 na 3 měsíce je před předáním výhry povinen prokázat, že je držitelem platného oprávnění k řízení motorových vozidel skupiny B.

8. Osobní údaje a souhlas s pravidly

Odpovědí na soutěžní otázku v rámci webového formuláře na Soutěžní webové stránce www.cccmajales.cz bere každý Soutěžící na vědomí zpracování poskytnutých osobních údajů pro účely realizace této Soutěže, její organizace a vyhodnocení dle těchto Pravidel (tj. s jejich odpovídajícím zpracováním ze strany pořadatele Soutěže), a to v rozsahu: jméno a příjmení, e-mailová́ adresa, údaje o výhře a případně další údaje, které Soutěžící Správci v rámci účasti v Soutěži poskytne (dále jen „Osobní údaje“), a to po dobu trvaní Soutěže a 3 roky poté z důvodu kontroly dodržení pravidel, předání a realizace výhry. Osobní údaje budou z důvodu případné kontroly organizace Soutěže ze strany dozorových orgánů archivovány v omezeném rozsahu po dobu 3 let.

Správcem Osobních údajů ve smyslu příslušných právních předpisů je Pořadatel.

Osobní údaje jsou poskytovány dobrovolně, ale bez jejich poskytnutí není možná účast soutěžícího Soutěži.

Osobní údaje výherce budou zpřístupněny partnerovi Peugeot Česká Republika s.r.o., který vložil výhru do Soutěže. Osobní údaje nebudou zpřístupněny dalším osobám s výjimkou případů, kdy zpřístupnění představuje povinnost stanovenou zákonem (např. orgány činné v trestním řízení, soudy) nebo jsou osobní údaje zpřístupněny z důvodu ochrany práv Správce osobám, které jsou ze zákona vázány mlčenlivostí.

Soutěžící má právo přístupu k Osobním údajům, právo na Opravu osobních údajů, právo požádat Správce nebo Zpracovatele o vysvětlení a odstranění závadného stavu (např. blokování/omezení zpracování, provedení opravy, doplnění nebo likvidace/výmaz osobních údajů). Soutěžící má též právo na přenositelnost automatizovaně zpracovávaných Osobních údajů (tj. získat Osobní údaje od Správce a předat je jinému správci) a právo po Správci nebo Zpracovateli požadovat náhradu majetkové i nemajetkové újmy způsobené zpracováním Osobních údajů a právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

9. Závěrečná ustanovení

Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou výhru výhrou obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předání výhry v případě, že mu výhra nebude poskytnuta tak, aby mohla být výhercům předána v souladu s těmito pravidly; dále činit kdykoliv rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s pořádáním soutěže, a to včetně změny pravidel, přerušení Soutěže, pozastavení Soutěže, předčasného ukončení Soutěže nebo vyloučení jakéhokoli soutěžícího ze soutěže bez nároku na jakoukoliv kompenzaci, a to zejména z důvodu nedodržení pravidel Soutěže nebo při podezření z nezákonného jednání nebo jiného závadného chování ze strany účastníka, jako je např. manipulace s výsledky poradí či jiné řízení ovlivňující nekalým způsobem výsledky Soutěže. V případě změny pravidel je tato změna účinná od okamžiku zveřejnění v rámci webové stránky www.cccmajales.cz. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách je vždy na pořadateli. Pořadatel není odpovědný za jakékoli technické problémy vzniklé při přenosu dat elektronickými prostředky. Pořadatel nenese odpovědnost za případné problémy s funkčností předmětné soutěžní aplikace.

Výhru nelze směnit za hotovost nebo požadovat vydání jiné výhry, než je Pořadatelem stanovena. Výhra není převoditelná na jinou osobu. Odpovědnost Pořadatele za případné vady výhry se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku. Vložením odpovědi na soutěžní otázku do webového formuláře vyjadřuje Soutěžící svůj výslovný́ souhlas s pravidly Soutěže a dále bere na vědomí poučení o zpracování osobních údajů dle čl. 8 těchto Pravidel.

Tato Soutěž a veškeré právní vztahy, které vyplývají z tohoto úplného znění Pravidel, se řídí právem České republiky.

Pravidla jsou po celou dobu trvaní Soutěže zveřejněna na www.cccmajales.cz. Úplné znění těchto Pravidel nabývá platnosti a účinnosti od 17. 4. 2019.